VÅRT TVÄTTERI ÄR SVANENMÄRKT. DET BETYDER ATT DITT AVTRYCK MINSKAR NÄR DU ANLITAR OSS. VÅRT TVÄTTERI ÄR SVANENMÄRKT. DET BETYDER ATT DITT AVTRYCK MINSKAR NÄR DU ANLITAR OSS. VÅRT TVÄTTERI ÄR SVANENMÄRKT. DET BETYDER ATT DITT AVTRYCK MINSKAR NÄR DU ANLITAR OSS.
VÅRT TVÄTTERI ÄR SVANENMÄRKT. DET BETYDER ATT DITT AVTRYCK MINSKAR NÄR DU ANLITAR OSS. VÅRT TVÄTTERI ÄR SVANENMÄRKT. DET BETYDER ATT DITT AVTRYCK MINSKAR NÄR DU ANLITAR OSS. VÅRT TVÄTTERI ÄR SVANENMÄRKT. DET BETYDER ATT DITT AVTRYCK MINSKAR NÄR DU ANLITAR OSS.

FÖR FÖRETAG

Mån–Fre: 07.00–17.00
Telefon: 08-511 772 49
Epost: info@fraimans.se

 1. INLEDNING
  • Avtalsparter: Dessa allmänna villkor (nedan kallat "Villkoren") gäller mellan SNOZAB AB med organisationsnummer 556785–2065 (nedan kallad "Leverantören" och refererad till som "vi ", "vår", "oss") och konsument som beställer (nedan kallad "Konsumenten" och refererad till som "du", "dig") en prenumerationstjänst från oss (nedan kallat "Tjänst") eller genomför ett direktköp av de produkter som tillhandahålls av oss (nedan kallat "Produkterna"). Konsumenten och SNOZAB AB är nedan gemensamt refererade till som "Parterna" och var för sig som "Part".  
  • Åldersgräns: Du intygar härmed att du är minst 18 år gammal och att du har rätt att självständigt ingå detta Avtal, som blir bindande mellan oss när du accepterar Avtalet.
  • Villkorsavvikelser: Avvikelser från dessa Villkor ska vara noterade skriftligen i orderbekräftelse eller annan handling godkänd av oss för att göras gällande.
  • Elektronisk kommunikation: Du godkänner härmed att vi kontaktar dig genom elektronisk kommunikation, e-post och telefon, för att förmedla information rörande köpet eller prenumerationsavtalet. Detta innebär bland annat att vi har rätt att skicka orderbekräftelse, faktura samt ånger-/reklamationsblankett till den e-postadress du anger i samband med köp/beställning av våra Tjänster/Produkter. 
  • Behandling av personuppgifter: Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla och fullfölja våra avtalsenliga förpliktelser. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med GDPR. Mer information om vår personuppgiftsbehandling finns att läsa i vår integritetspolicy: LÄNK. Genom att ingå Avtal med oss, intygar du att du godkänner vår behandling av dina personuppgifter.
  • Godkännande av villkoren: Genom att ingå ett Avtal om prenumeration eller genomföra ett direktköp avseende Produkterna, intygar du att du godkänner och förbinder dig att följa Villkoren.
  • Information om leverantören:

Firma: SNOZAB AB.
Organisationsnummer: 556785–2065.
Momsregistreringsnummer: SE556785206501.
Adress: Sköldvägen 6, 746 50 Bålsta.
E-post: kundtjanst@snoz.se.
Styrelsens säte: Stockholm.

 • Definitioner
  • Nedanstående definitioner har följande innebörd i dessa Villkor:
  • Avtal: Dessa Villkor, prenumerationsavtalet och/eller köpeavtalet som ingåtts mellan SNOZAB AB och Konsumenten inklusive fakturor och eventuella övriga skriftliga överenskommelser.
  • Data: All data som registreras i samband med Konsumentens köp av Produkter eller beställning och användning av de Tjänster som SNOZAB AB vid var tid tillhandahåller.
  • Tredje part: Juridisk eller fysisk person, annan än Konsumenten eller SNOZAB AB.
  • GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  • Samtliga referenser till begreppen "personuppgifter", "behandling" (av personuppgifter), "registrerade", "personuppgiftsbiträde", "personuppgiftsincident", "tillsynsmyndighet" och eventuella andra odefinierade termer som framgår i dessa Villkor ska ha samma mening och innebörd som framgår av definitionslistan i artikel 4 i GDPR.
  • SCC: Standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Kommissionens beslut av den 5 februari 2010.  
 • Allmänna villkor för prenumerationstjänst
  • Beställning av prenumerationstjänst: Beställning av Tjänsten sker enbart via vår webbplats. När vi skickar en orderbekräftelse till dig via e-post, har vi ingått ett bindande Avtal.
  • Kontaktuppgifter: Dina kontaktuppgifter som du tillhandahåller till oss ska alltid vara korrekta och aktuella. Vi använder de kontaktuppgifter du angivit till oss för att kontakta dig avseende Tjänsten. Du ska omgående meddela oss vid förändring av dina kontaktuppgifter.
  • Startdag: Prenumerationen startar den dag som framgår av din beställningsbekräftelse.
  • Leverans: Våra leveranser hanteras av Budbee AB (org. nr: 556898–3414) och leveransen sker direkt till din dörr vid en tid och dag som passar dig (kvällstid, 17:00–22:00). Hos Budbee kan göra din leveransupplevelse personlig genom att anpassa på vilket sätt prenumerationsprodukterna ska levereras och du får alltid en spårnings länk där du kan följa resan av din leverans live. Budbee sköter all leverans samt retur för vår räkning.
  • Utväxling av prenumerationsprodukter: Prenumerationsprodukter kommer att skickas ut mellan måndagar-onsdagar  och det är upp till dig att ta emot dem mellan måndagar-onsdagar. Du har trettiofem (35) dagar på dig att returnera produkterna, räknat från och med leveransdagen enligt följesedeln för prenumerationsprodukterna. Du kommer att få all information i form av sms eller mail om hur du ska gå till väga för att boka en utväxling av produkter ("Utväxlingstjänst") alternativt ändring av något slag eller retur. För att boka upphämtning öppnar du det sms du fick av Budbee i samband med leverans. I sms:et finns en unik länk som leder dig till en sida där du enkelt väljer tid och dag för upphämtning. Du behöver inte printa ut en retursedel, det löser Budbee. Du kan välja om du vill lämna paketet utanför din dörr eller om du vill lämna över det till chauffören personligen. Vid en utebliven leverans som beror på omständighet hänförlig till dig, debiterar vi 250 kr inkl. moms för bokning av en extra retur-leverans.
  • Utväxlingstjänstens genomförande: Inför Utväxlingstjänsten ska du vika samtliga produkter och returnera dem i samma låda som leveransen alternativ i den extra returpåsen som medföljer i leveransen. Varje prenumerationsprodukt har ett unikt ID. Vid de returnerade produkternas ankomst till tvätteriet kontrolleras de genom ett chipsystem och om någon av produkterna är skadad, utgår en fast ersättningsavgift per skada. Du får ett e-postmeddelande efter tvätteriets sista inscanning med information om returnerade prenumerationsprodukter.
  • Produkternas avlämnande: Om du väljer att Budbee ska lämna produkterna utanför dörren, ansvarar du tillfullo för produkterna när paketet blir avlämnat till dig utanför din dörr. Om de avlämnade produkterna förstörs, försvinner eller liknande, är du skyldig att ersätta oss med ett belopp motsvarande produkternas värde.
  • Utebliven utväxling av prenumerationsprodukter: Om prenumerationsprodukterna inte har blivit återlämnade till oss inom trettiofem (35) dagar från och med leveransdagen enligt följesedeln för prenumerationsprodukterna, har vi rätt att debitera en förseningsavgift på 2 kronor per försenat plagg per försenad dag, fram till dess att samtliga prenumerationsprodukter har blivit återlämnade till oss. Du får inneha maximalt fyra (4) uppsättningar av produkter. Därefter kommer nya leveranser att frysas, till dess att du returnerar samtliga produkter.
  • Produktchipp och märkning: Det är inte tillåtet att ta bort chipp, vårt varumärke eller annan märkning från prenumerationsprodukterna eller tvättpåsen.
  • Äganderätt: Vi äger prenumerationsprodukterna och upplåter endast nyttjanderätten till prenumerationsprodukterna till dig i enlighet med Villkoren. Detta innebär att vi äger prenumerationsprodukterna och att du enbart hyr prenumerationsprodukterna från oss inom prenumerationens giltighetstid. Du förvärvar ingen äganderätt till prenumerationsprodukterna och får inte pantsätta eller överlåta prenumerationsprodukterna.
  • Hantering: Du ska väl vårda Prenumerationsprodukterna och hantera dem med omsorg.
  • Ansvar: Inom prenumerationsavtalets avtalstid är du ensamt och fullt ansvarig för skador som orsakas prenumerationsprodukterna av dig eller Tredje part, oavsett hur skadan uppstår.
  • Reklamation: Du ansvarar för att kontrollera prenumerationsprodukternas skick i samband med varje mottagen leverans av prenumerationsprodukterna. Eventuella fel eller brister ska omedelbart reklameras till oss senast inom fem (5) dagar från mottagen leverans.
  • Prenumerationsprodukter i lagret: Vi reserverar oss för att prenumerationsprodukterna i vårt lager kan ta slut, och vi förbehåller oss rätten att i sådana fall inte leverera prenumerationsprodukter för en viss kalendermånad. Om prenumerationsprodukterna i vårt lager är slut under en viss månad, utgår ingen prenumerationsavgift för den månaden.
  • Avtalstid: Avtalet gäller tillsvidare utan bindningstid.
  • Uppsägning av prenumeration: Uppsägningstiden för Tjänsten är fyrtiofem (45) dagar. En uppsägning från din sida ska ske skriftligen via e-post till: kundtjans@snoz.se. En uppsägning från vår sida ske skriftligen via e-post till din e-postadress som du har angivit till oss.
  • Vid avtalets upphörande: Du ansvarar för att samtliga prenumerationsprodukter blir återlämnade till oss vid avtalets upphörande. Prenumerationsprodukter som inte blivit återlämnade, eller som är skadade på sådant sätt att de är obrukbara, debiteras enligt ersättningspriserna.
 • Allmänna villkor för direktköp
  • Köp av Produkter: Köp av Produkter ska ske via vår webbplats eller via e-post. När vi skickar en orderbekräftelse till dig via e-post, har vi ingått ett bindande avtal om köp.
  • Öppet köp/bytesrätt: Vi tillämpar inte öppet köp eller bytesrätt.
  • Leverans: De köpta Produkterna levereras inom fem (5) arbetsdagar räknat från och med beställningsdatum till den leveransadress du angivit i samband med köpet. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt längre leveranstider vid högtider och kampanjer. Du står för fraktkostnad.
  • Outlösta paket: Om du inte hämtar ut ditt paket vid postombud, eller tar emot paketet vid beställd hemleverans, har vi rätt att debitera en administrationsavgift på 199 SEK. Om du på grund av sjukdom inte har haft möjlighet att hämta paketet och mot uppvisande av läkarintyg kan styrka detta, görs undantag från denna bestämmelse.
 • priser
  • Priser anges i vår vid vad tid gällande prislista. Vi har rätt att ändra priserna när som helst. Prisändringar rörande Tjänsterna meddelas sextio (60) dagar innan de träder ikraft och om du inte godkänner prisändringarna, har du rätt att säga upp din prenumeration i enlighet med bestämmelserna om uppsägning av Avtalet.
 • betalningsvillkor
  • Betalning: Betalning sker via faktura med femton (15) dagars betalningsvillkor, om inte annat anges på fakturan. Fakturan skickas via e-post till den e-postadress som Kunden anger i samband med beställningen. Vi debiterar fakturavgift på 45 kronor per faktura. Om Kunden istället väljer att betala via autogiro, utgår ingen fakturaavgift.
  • Dröjsmål: Vid utebliven eller försenad betalning har vi rätt att debitera den dröjsmålsränta som framgår på fakturan, fram till dess att full betalning sker samt rätt att debitera lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter samt rätt att överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten. Om Kunden inte betalar i rätt tid har vi även rätt att avbryta tjänsten till dess att betalning skett.

Kreditupplysning: Vi har rätt att ta kreditupplysning på Kunden. Om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras, har vi rätt att neka tjänsten och inte ingå ett Avtal med Kunden.

 • ingen Ångerrätt vid prenumerationstjänst
  • Ingen ångerrätt: Enligt paragraf 11 i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ("Distansavtalslagen") framgår olika undantag som beskriver när ångerrätten inte gäller. I Distansavtalslagen paragraf 11 punkt 1 framgår att ångerrätt inte gäller för avtal som ”avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts”. Den Tjänst som vi tillhandahåller blir fullgjord i samma stund som prenumerationsprodukterna blir avlämnade till dig. Genom att beställa en Tjänst som vi tillhandahåller, samtycker du till att Tjänsten påbörjas omedelbart efter beställningen och går med på att du därigenom inte har någon ångerrätt.
 • ångerrätt vid direktköp
  • Ångerrätt: Konsumenter har fjorton (14) dagars ångerrätt ("ångerfrist ") enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vid direktköp av Produkter börjar ångerfristen att löpa från och med den dag du tagit emot Produkterna.
  • Returfrakt: Du ansvarar för samtliga kostnader för att returnera köpta Produkter genom direktköp vid utövande av ångerrätt. De köpta Produkterna ska återsändas till oss i sin originalförpackning och ska vara väl paketerade.
  • Utövande av ångerrätt: För att du ska kunna nyttja ångerrätten, ska du via ett skriftligt e-postmeddelande meddela oss om att du väljer att frånträda avtalet inom ångerfristen. Du får även fylla i vår Ånger-/Reklamationsblankett och skicka den till oss, för att begära utövande av ångerrätten. Ånger-/Reklamationsblanketten har skickats till dig via e-post i samband med orderbekräftelsen och finns även via följande länk: LÄNK.
  • Produkternas skick: När du har ångrat köpet ska Produkterna skickas tillbaka till oss inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelat oss att du ångrat dig. Köpta Produkter ska återlämnas till oss i väsentligen oförändrat skick. Om Produkten har förändrats avsevärt eller inte är intakt har du inte rätt att få tillbaka hela beloppet. Vi ska i sådana fall ersättas för eventuell värdeminskning om du har använt Produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta har lett till att värdet minskat.
  • Återbetalning: Om du utövar din ångerrätt avseende köpt Produkt, sker återbetalning när vi har tagit emot Produkten från dig eller du visat att Produkten har sänts tillbaka. Återbetalning sker på samma sätt som betalningen hade skett, om vi inte kommer överens om annat.
 • reklamation
  • Reklamation: Konsumenter har tre (3) års reklamationsrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamation avseende Produkt/Prenumerationsprodukt ska ske skriftligen via e-post. Du får även fylla i vår Ånger-/Reklamationsblankett och skicka den till oss, för att anmäla en reklamation. Ånger-/Reklamationsblanketten har skickats till dig via e-post i samband med orderbekräftelsen och finns även via följande länk: LÄNK.
  • Innehåll: Reklamation ska innehålla en beskrivning av felet eller bristens art.
  • Returadress: De produkter som reklamationen avser ska skickas tillföljande adress: Sköldvägen 6, 746 50 Bålsta. Vi kommer att utreda reklamationsärendet och undersöka produkten. Vid godkänd reklamation, sker återbetalning av ett belopp som motsvarar priset för den reklamerade produkten samt återbetalning av eventuella fraktkostnader som du har betalat i samband med reklamationsärendet. Återbetalning sker på samma sätt som betalningen hade skett, om vi inte kommer överens om annat.
 1. ansvar
  • Friskrivning: Vi friskriver oss härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador eller förluster som orsakas dig eller Tredje part med anledning av Tjänsterna eller Produkterna oavsett hur skadan uppstår. Denna friskrivning begränsar dock inte vårt ansvar enligt konsumentköplagen (1990:932).
  • Force Majeure: Part är befriad från ansvar och skadeståndsskyldighet om fullgörande av avtalsenlig förpliktelse förhindras eller försvåras utanför Parts kontroll på grund av force majeure-situation, såsom exempelvis men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, strejk, krig, attentat, mobilisering, naturkatastrofer och/eller andra omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska förpliktelser fullgöras på avtalat sätt.
 1. Externa länkar
  • Externa länkar: Vår webbplats kan innehålla länkar till Tredje parter och externa webbplatser, som vi inte kontrollerar eller äger. Vi ansvarar inte för innehållet i sådana webbplatser eller för de tjänster/produkter som erbjuds via sådana externa webbplatser. Du ansvarar själv för att ta reda på hur sådana externa webbplatser och Tredje parter hanterar dina personuppgifter. Vi är inte ansvariga för avtal som ingås mellan dig och Tredje part, oavsett om du hänvisats till sådan Tredje part från vår webbplats eller inte.
 2. immateriella RÄTTIGHETER
  • Immateriella rättigheter: Vi äger samtliga immateriella rättigheter som är knutna till SNOZAB AB, såsom varumärke, logotyp, texter på webbplatsen m.m. Vi överlåter eller överför inga av våra immateriella rättigheter till dig eller någon annan med anledning av Avtalet.
  • Rätt att använda data: Du godkänner att vi har rätt att använda samtlig Data för statistiska ändamål, på sätt som är förenliga med dessa Villkor, för att tillhandahålla Tjänsterna/Produkterna samt för att utveckla Tjänsterna och vår verksamhet. Vi har rätt att anonymisera all Data som genereras i samband med ditt köp och dina beställningar All äganderätt till anonymiserad Data tillfaller oss och vi har rätt att bruka och lagra sådan Data utan begränsning i tiden.
  • Marknadsföring: Genom att du i sociala medier, webbplatser, bloggar eller liknande lämnar recensioner om oss, våra Tjänster/Produkter, ger du oss en obegränsad och oåterkallelig rätt att citera dig i vår marknadsföring av våra Tjänster/Produkter.
 1. ändringar
  • Villkorsändringar: Vi har rätt att uppdatera och ändra dessa Villkor vid behov, exempelvis vid erbjudande av nya Tjänster eller tilläggstjänster, om det är påkallat på grund av lagändring, myndighetsbeslut, förordningar eller avser att skydda oss, dig eller Tjänsterna eller om det är påkallat av tekniska- eller säkerhetsmässiga skäl. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med att ändringarna har blivit publicerade på vår webbplats, såvida inte ändringarna väsentligen påverkar dina rättigheter i egenskap av prenumerant av våra Tjänster eller i övrigt kräver ditt samtycke.
  • Om ändringarna väsentligen påverkar dina rättigheter i egenskap av prenumerant av våra Tjänster eller i övrigt kräver ditt samtycke, träder sådana villkorsändringarna ikraft trettio (30) dagar efter att de har kommunicerats till dig. Om du inte godkänner villkoren kan du välja att säga upp Avtalet innan de träder i kraft i enlighet med bestämmelserna om uppsägning. Om du inte säger upp Avtalet innan ändringarna träder ikraft, innebär det att du godkänner villkorsändringarna. Den vid var tid aktuella versionen av Villkoren finns alltid publicerad på vår webbplats: snoz.se/allmanna-villkor.
  • Tjänster och produkter: Vi har rätt att när som helst förändra utbudet av våra Tjänster/Produkter samt rätt att när som helst upphöra med försäljningen av Tjänsterna/Produkterna.
  • Innehåll: Vi har rätt att förändra innehållet på vår webbplats, såsom bilder och texter. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och har rätt att korrigera upptäckta fel.
 1. övriga bestämmelser
  • Överlåtelse: Vi har rätt att överlåta delar eller hela Avtalet inklusive våra rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till någon annan. Du har inte rätt att överlåta delar eller hela Avtalet inklusive dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till någon annan, utan vårt föregående skriftliga godkännande.
  • Ogiltighet: Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle befinnas vara ogiltigt, exempelvis på grund av tvingande lag eller ny lag, ska det inte innebära att hela Avtalet blir ogiltigt. Istället ska endast den bestämmelsen befinnas vara ogiltig och en ny bestämmelse ska formuleras i ljuset av syftet av den ogiltiga bestämmelsen samt träda i dess ställe för att bevara Avtalets andemening.
 1. Lagval och tvist
  • Lagval: Samtliga Avtal mellan oss och dig ska tolkas och regleras av svensk lag och rätt.
  • Tvist: Tvister som uppstår mellan oss ska i första hand försöka lösas mellan dig och vår kundtjänst. Konsumenter har även rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som erbjuder alternativ tvistelösningsmetod. Mer information om detta finns via deras hemsida: www.arn.se. Du kan också lämna in klagomål via EU-kommissionens digitala plattform för medling http://ec.europa.eu/consumers/odr. Klagomål som inlämnas via EU-kommissionens digitala plattform kommer att vidarebefordras till rätt nationellt tvistlösningsorgan, som kommer att kontakta oss för att försöka lösa tvisten utanför domstol. Om vi inte kommer fram till en lösning av tvisten, kan tvisten slutligt prövas och avgöras av allmän domstol i Stockholm.